מחלקת מכרזים והתקשרויות


אודות המחלקה

הקמת הוועדות, מעבר לחובה שבדין, הינה גם צורך חיוני אשר נועד לייעל ולמקצע את עבודת המועצה.
ועדת המכרזים היא ועדת חובה סטאטוטורית מהחשובות שבוועדות המועצה, מהווה עוגן מקצועי, הדן בנושאי הליבה ומשליך על פעילותה
וסדר יומה של הרשות המקומית. 
תפקידה של ועדת המכרזים, לבחון הצעות מחירים שהוגשו למועצה במסגרת המכרז, לברור מתוכן הצעות אשר עומדות בתנאי הסף
ולהמליץ בפני ראש המועצה, על תוצאות המכרז להזמנת טובין, או לביצוע עבודה.
הוועדה מורכבת מאנשי מקצוע לצד נבחרי ציבור, הועדה רשאית לשכור את שרותיהם של יועצים חיצוניים לקבלת החלטות.

 

אנשי קשר

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
בתאל לבדנסקי מזכירת מחלקת מכרזים והתקשרויות 03-9066473
לבנת גיספן מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות 03-9066442
דקלה יהושע מזכירת מכרזים, התקשרויות ופרוייקטים 03-9757655

חברי הוועדה

אילן צפריר - יו"ר
דוידי בן ציון - חבר
דוד שרפר - חבר
מוטי עובדיה - חבר
שגיא גפן - חבר
ניסים שמח - חבר
לבנת גיספן - רכזת הוועדה

 

מכרזים פעילים

ועדת השלושה של אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור

הארכת מועד הגשת  מכרז 18/18 שערים ביישובי המועצה

ועדת השלושה להתקשרות לשירותי ניהול ופיתוח על רכישת ריהוט וציוד

פרסום מכרז מס' 18/18 לאחזקה, תיקון, אספקה והתקנת שערים ביישובי המועצה

מסמכי מכרז מס' 18/18 לאחזקה, תיקון, אספקה והתקנת שערים ביישובי המועצה

נוסח פרסום הארכת מועד הגשת מכרז 13/18 למתן שירותי ליסינג תפעולי לרכבים

פרסום הארכת מועד הגשת הצעות מכרז 13/18 ליסינג רכבים

נוסח פרסום הארכה מכרז 13/18 ליסינג רכבים

מסמכי מכרז מספר 13/18 למתן שירותי ליסינג תפעולי לרכבים

פרסום מכרז 13/18 למתן שירותי ליסינג תפעולי לרכבים

פרסום קול קורא להצטרפות למאגר יועצים

מסמכי קול קורא להצטרפות למאגר יועצים

 

מכרזים סגורים

טפסים ואישורים

קישורים שימושיים